summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* fix directory location from upstreamf14f13Luya Tshimbalanga2010-12-031-1/+1
* Upstream updateLuya Tshimbalanga2010-12-033-4/+8
* actually fixed descriptionf12Luya Tshimbalanga2010-09-241-3/+3
* Merge remote branch 'origin/el6/master'Luya Tshimbalanga2010-09-230-0/+0
|\
| * fixed descriptionLuya Tshimbalanga2010-09-231-1/+4
| * new packageLuya Tshimbalanga2010-08-074-0/+94
* | Merge remote branch 'origin/f12/master'Luya Tshimbalanga2010-09-230-0/+0
|\ \
| * | fixed descriptionLuya Tshimbalanga2010-09-231-1/+4
| * | new packageLuya Tshimbalanga2010-08-074-0/+94
| |/
* | Merge remote branch 'origin/f13/master'Luya Tshimbalanga2010-09-230-0/+0
|\ \
| * | fixed descriptionLuya Tshimbalanga2010-09-231-1/+4
| * | Merge remote branch 'origin/f13/master' into f13/masterLuya Tshimbalanga2010-08-070-0/+0
| |\ \
| | * | new packageLuya Tshimbalanga2010-08-074-0/+94
| | |/
| * | new packageLuya Tshimbalanga2010-08-074-0/+94
| |/
* | Merge remote branch 'origin/f14/master'Luya Tshimbalanga2010-09-230-0/+0
|\ \
| * | fixed descriptionLuya Tshimbalanga2010-09-231-1/+4
| * | new packageLuya Tshimbalanga2010-08-074-0/+94
| |/
* | fixed descriptionLuya Tshimbalanga2010-09-231-1/+4
* | one -B aajohan-comfortaa-fontsLuya Tshimbalanga2010-08-074-0/+94
|/
* Initial setup of the repoFedora Release Engineering2010-08-082-0/+0